Kunngjøring 2020-06

Beboermøte 17. juni kl. 18.00

Som nevnt i generalforsamling 14. mai vil styret innkalle til Beboermøte, og vi satser på at været blir bra nok til å avholde det på fellesarealet onsdag 17. juni kl. 18.00.

På dette «stiftende møte» må vi først vedta retningslinjer, og styret forslår som følger:

Beboermøtet i Linjebo er en møteplass mellom beboerne og styret, hvor andelseiere informeres om hva styret jobber med, hva som rører seg i nærområdet og lignende. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret. Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig – og andelseiere kan til enhver tid be styret om at det blir innkalt til et beboermøte.

  • Andelseiere kan ta opp saker som er av allmenn interesse og konsekvens, men det er bare saker som er opplyst ved innkallingen til beboermøte som kan besluttes på møtet.
  • Beboermøte kan uansett IKKE beslutte forhold som det etter vedtekter eller Borettslagsloven tilligger generalforsamling å fatte vedtak om.
  • Av de styrende dokumenter er det BARE Estetisk enhetsplan som kan endres på beboermøte.
  • Vedtak kan fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på beboermøte. Hver andel har èn stemme, men i øvrig kan det møte flere med talerett.
  • Endringer av beslutningsmyndighet for beboermøte kan bare gjøres ved vedtak på generalforsamling.
  • Referat vil foreligge som Kunngjøring etter møtet.

Når/hvis dette godkjennes, skal beboermøtet som vedtatt på generalforsamlingen se på Estetisk enhetsplan og foreta eventuelle justeringer. Enhetsplanen følger vedlagt. Se nøye på den. Er det noe du ønsker å endre?

Forslag må da sendes til styret innen 10. juni. I innkalling kort etter 10. juni vil forslagene som skal til avstemning, bli kunngjort.

Styret vil gjerne gjøre oppmerksom på tre grunnleggende forhold:

  1. I et borettslag er alle uteområder fellesareal, inklusive de områder som i dag er utlagt som «private hager». Det er derfor fellesskapet som bestemmer hva som skal være tillatt også innenfor den «private hage».
  2. Det vil alltid være styrets mening at hensynet til naboene må veie svært tungt i hva som bør være tillatt i «private hager».
  3. Linjebo er et kommunalt vernet bomiljø, og det er begrensninger for hva vi kan gjøre av endringer.