Beboermøter

photo of people gathering in room

Beboermøtet i Linjebo er en møteplass mellom beboerne og styret, hvor beboerne informeres om hva styret jobber med, hva som rører seg i nærområdet og lignende. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret.

Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig – og beboere kan til enhver tid be styret om at det blir innkalt til et beboermøte.

Andelseiere kan ta opp saker som er av allmenn interesse og konsekvens, men det er bare saker som er opplyst ved innkallingen til beboermøtet som kan besluttes på møtet.

Beboermøtet kan uansett ikke beslutte forhold som det etter vedtekter eller Borettslagsloven tilligger generalforsamling å fatte vedtak om.

Av de styrende dokumenter er det kun Estetisk Enhetsplan som kan endres på beboermøtet.

Vedtak kan fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på beboermøtet – der hver andel har én stemme, men alle beboere som vil kan møte og alle har talerett.

Endringer av beslutningsmyndighet for beboermøte kan bare gjøres av en generalforsamling.

Referat vil foreligge som Kunngjøring etter møtet.

Se også Kunngjøring 6-2020.