Helse, Miljø og Sikkerhet

Alle borettslag er pålagt å ha et HMS-system for å ivareta vern om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (også kalt HMS-forskriften eller internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for en virksomhet må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Slik oppfølging gjøres gjennom et nøye planlagt internkontrollsystem. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen har vært god nok. Det er styret i borettslaget som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

I praksis innebærer slik internkontroll at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, samt sørge for å gjennomføre tiltak som minsker risikoen for at de faktisk inntreffer. Eksempler på dette er: at fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt for personer som utfører arbeid på vegne av borettslaget, at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt, og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Styret har utarbeidet en liste over tiltak som må gjennomføres jevnlig for å holde borettslaget så trygt som mulig. Listen blir oppdatert ved behov.


Andelseiers ansvar

Styret tar seg av alle tiltak som angår fellesområder og felles installasjoner, men vi er avhengig av at beboerne selv utfører tiltak som angjelder de enkelte husstandene. Nedenfor står alle tiltak som beboere er pliktig til å utføre. Dersom det oppstår skade som følge av at noen av disse tiltakene ikke er gjort, kan den enkelte bli holdt personlig ansvarlig for det. Styret vil sende ut påminnelse via kunngjøring for tiltak der dette er hensiktsmessig.

Brannvern

Det er utarbeidet en egen brannvernplan for borettslaget som alle bør sette seg inn i. Du finner den på denne siden.

Røykvarslere

Det skal være minst tre røykvarslere i hver leilighet, én i hver etasje. Disse skal være seriekoblet slik at alle løses ut samtidig når alarmen går. Det hører med et sett med slike røykvarslere til hver leilighet. Beboere står fritt til å bruke andre røykvarslere, men de skal i så fall ha samme seriekoblings-funksjonalitet. Røykvarslerne skal sjekkes minst én gang i året ved å trykke på utløserknappen. Hvis de benytter vanlig batteri skal dette skiftes en gang hvert år.

Brannslukningsapparat

Alle leilighetene skal ha minst ett brannslukningsapparat. Det følger ett apparat med leiligheten, men vi oppfordrer alle til å ha minst ett i hver etasje. Brannslukningsapparatene skal kontrolleres minst én gang i året. Dette gjøres ved å sjekke at pilen på trykkmåleren befinner seg i det grønne området, samt å se at plomberingen er intakt. Hvert femte år vil styret kalle inn apparatet som følger med leiligheten til en lovpålagt kontroll og eventuell etterfylling.

Elektrisk anlegg

Det er andelseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. På denne siden finner du noen enkle kontroller du kan gjøre selv.

Vintervedlikehold

Strøing

Det plasseres ut to beholdere med grus ved garasjerekkene. Disse kan benyttes av alle til å strø ved postkasser og søppelområder (skal gjøres), samt garasjeområdet dersom det er særlig behov for det. Det er ikke meningen at man skal strø hele området, men kun der borettslagets faste snørydder/strøer ikke kommer til eller der det er akutt nødvendig hvis han ikke har rukket å komme ennå.

For strøing foran egen inngang må man selv bekoste strømiddel.

Fjerning av istapper

Det er et vanlig vinterfenomen at det dannes istapper på takrennene. Beboere plikter å fjerne disse før de blir så store at de utgjør en fare.

Hage

Basseng og trampoliner

Utstyr som bade-/plaskebasseng og trampoliner skal alltid befinne seg innenfor husstandens egen hageparsell, og altså aldri på det som defineres som fellesområde. Slikt utstyr skal sikres mot vind, samt uhell med barn. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer til at disse sikres mot bruk når det ikke er voksne til stede.

Grilling/båltenning

Man må vise normal aktsomhet ved bruk av grill og åpen flamme. Det er ikke tillatt med bålpanner i borettslaget.

Markiser

Markiser må sveives inn ved sterk vind. Markisene skal kontrolleres minst én gang hvert år for å sjekke at de sitter godt nok fast i husveggen.

Avfall

Farlig avfall

Den enkelte har ansvar for at farlig avfall håndteres på forsvarlig måte ved at det innleveres på egnet sted. For beboere på Jessheim vil dette være Miljøstasjonen på Dal Skog.


Rapportering/varsling

Vi ønsker selvfølgelig alle sammen at borettslaget skal være et trygt sted å være, og det er derfor viktig at eventuelle uhell rapporteres til styret i tilfelle det er noe som kan gjøres for å hindre at det skjer igjen. Det samme gjelder om man oppdager noe som kan være en potensiell risiko, som for eksempel uhåndtert farlig avfall, skade på utstyr på lekeplassen eller hull i asfalt.

Rapportering kan gjøres via skjema som du finner her:

Eventuelt kan du sende epost til styret. Hvis det er noe kritisk som haster veldig må du ta direkte kontakt med et av styrets medlemmer.