Instruks for valgkomite

person dropping paper on box

Valgkomiteens ansvar

Valgkomiteens oppgave er å finne og nominere kandidater til alle verv i borettslagets styre, samt til valgkomiteen selv. Valgkomiteen skal nominere et antall kandidater slik at alle verv fylles opp, jfr. borettslagets vedtekter § 7.8. De ulike vervene har ulik kandidaturtid. Per i dag er sammensetningen slik:

  • En styreformann – velges for to år om gangen
  • To styremedlemmer – velges for to år om gangen
  • To varamedlemmer – velges for ett år om gangen
  • To medlemmer av valgkomiteen – velges for ett år om gangen

Valgkomiteens innstilling til nominasjon skal leveres til styret senest seks uker før neste generalforsamling, der den vil bli lagt frem som egen sak. Valgkomiteen bør i god tid før denne fristen be styret sende ut oppfordring om å nominere kandidater, eller selv besørge slik oppfordring til beboere. Valgkomiteen kan legge frem flere alternative innstillinger, som da må stemmes mellom på generalforsamlingen. Minst ett medlem av valgkomiteen skal være til stede på generalforsamlingen.

Valgkomiteens oppbygging

Valgkomiteen består av to personer som velges av generalforsamlingen. Hvis mulig skal disse personene tidligere ha innehatt verv i borettslagets styre. Valgkomiteen skal ha god kjennskap til arbeidsoppgavene for de ulike vervene i styret, slik at de kan informere potensielle kandidater om hvilket ansvar de eventuelt påtar seg og hvilke oppgaver de kan forvente.

Valgkomiteen har ingen leder. Hvert medlem har lik påvirkningskraft.

Valgkomiteen regnes ikke som en del av styret, og medlemmer i styret kan ikke samtidig være medlem i valgkomiteen.

Utvelgelse av kandidater

Kandidater må bo i borettslaget, men behøver ikke være registrert som andelseier. Kandidater må være myndig.

Valgkomiteen bør bestrebe seg på at begge kjønn er representert, og at det er en geografisk og aldersmessig spredning i styret.

Personer som på eget initiativ ønsker å stille som kandidat, må ta kontakt med valgkomiteen som er nødt til å ta vedkommende med i betraktning. Det er likevel opp til valgkomiteen om vedkommende blir nominert.

Valgkomiteen skal ikke la sin innstilling bli påvirket av styret eller dets enkeltmedlemmer på noen måte.

Vedtatt i styremøte, Linjebo Borettslag, 14. mars 2018