14.05.2020: Generalforsamling for 2019

Referat Generalforsamling Linjebo Borettslag 14. mai 2020

1. Konstituering

  • Godkjenning av innkalling.
  • Godkjenning av fullmakter: 0 innkomme
  • Opprop utført og 15 husstander fremmøtt, totalt 15 stemmer.
  • Valg av møteleder: Jan Olesen
  • Valg av referent: Harald Egeberg
  • Valg av tellekorps: Johanne Fossan og Lars Kristian Redse
  • Valg av 2 stk. til à underskrive protokoll i tillegg til møteleder
    • Jarle Nordengen og Eivind Nygard Nes

2. Styrets årsrapport. Lest opp av møteleder

Kommentarer til årsrapporten:
Det har vært få som har hjulpet til med oppussing av lekeplass, og det har derfor tatt tid. Nå er prosjektet snart ferdig. Sandkassen vil bli forsynet med kattenett, og alle oppfordres til å sjekke at det er på når man kommer forbi.

Ang. togstøy. Styreleder informerte om status. Pga koronakrisen har ikke styret ville kontakte kommuneoverlegen den siste tiden, men det har vært en direkte kontakt med Bane ror. De skal smøre flensene regelmessig fremover, og det er innkalt en ekspert fra Trondheim som skal se på problemet. Støyskjerm har vært nevnt i samtalen med BaneNor, så det er grunn til å være forsiktig optimist. Dog er det tvilsomt om støyskjerm alene vil hjelpe på skrikingen.

Det ble også tatt opp at togene fører til risting i bakken, men her er det lite å gjøre pga grunnforholdene.

Vedtak:
Styrets årsrapport enstemmig vedtatt

3. Årsregnskap og revisorberetning

Kommentarer til regnskapet:
Ingen.

Vedtak:
Årsregnskapet enstemmig vedtatt.

4. Innkomne forslag

Forslag nr 1 Endring av grunnlaget for Estetisk enhetsplan

Linjebo har forskjellige offisielle dokumentet som styrer driften og bestemmer hva som er tillatt, hva som er plikter og ansvar. Det er i øyeblikket slik at Linjebos Estetiske enhetsplan vedtatt på generalforsamlingen i 2015, bare kan endres av en ny generalforsamling. Dette er en relativ tung og formel prosess som også krever rapportering til offentlige myndigheter (Brønnøysundregistrene om endringer).
Dette finner styret uhensiktsmessig.
Styret foreslår derfor å endre beslutningsmyndigheten for behandling av Estetisk enhetsplan til et «beboermøte». Dette er noe nytt i Linjebo, og selv om dette er et mer uformelt møte enn en generalforsamling, må det bli utarbeidet ytterligere retningslinjer for hva et beboermøte er, utover at det skal være instans for behandling av Enhetsplanen.

Det vil i praksis ikke bety noe om beslutningsmyndigheten flyttes til et beboermøte da det er de samme (andelseiere) som vil ha stemmerett.

Bakgrunnen for forslaget er også at det er beboere som har ønsket å endre enkelte punkter i Enhetsplanen, og at styret mener at årets reduserte generalforsamling ikke er stedet for å ta opp forhold som kan væte kontroversielle.

Det vil da bli innkalt til et beboermøte om en stund — der hele Enhetsplanen er til behandling.

Styret foreslår derfor følgende:

Siste setning i innledningen til Estetisk enhetsplan lyder

Dette dokumentet kan endres med alm innelig flertall av de avgitte stemmer i generalforsamlingen.

Setningen endres til:

Dette dokumentet kan endres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer på et beboermøte eller generalforsamling.

Vedtak:

Etter forslag ble setningen tílføyet en presisering og lyder:

Dette dokumentet kan endres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på et beboermøte eller generalforsamling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett

Kommentarer:

Husleien settes ned til kr. 4.100,- fra juli (3. kvartal)

Vedtak:

Budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt.

6. Valg

Valgkomiteens innstilling til valg til styre for 2020 i Linjebo Borettslag er:

Styret
Jan Olesen Styrets leder velges for to år (gjenvalg)
Terje Mjelde Styremedlem velges for to år (gjenvalg)

Grethe Fjelly Styremedlem ikke på valg

Varamedlemmer:
Liv Flasnes velges for ett år (gjenvalg)
Harald Egeberg velges for ett år (gjenvalg)

Valgkomite:

Tone Ellen Jøndal velges for ett år (gjenvalg)
Eivind Nygard Nes velges for ett år (gjenvalg)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.