Kunngjøring 2020-07

Beboermøte 17. juni kl. 18.00

Det blir beboermøte på fellesarealet. Første punkt på dagsordenen er å vedta retningslinjer for beboermøte. Styret har foreslått følgende:

Beboermøtet i Linjebo er en møteplass mellom beboerne og styret, hvor andelseiere informeres om hva styret jobber med, hva som rører seg i nærområdet og lignende. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret. Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig – og andelseiere kan til enhver tid be styret om at det blir innkalt til et beboermøte.

  • Andelseiere kan ta opp saker som er av allmenn interesse og konsekvens, men det er bare saker som er opplyst ved innkallingen til beboermøte som kan besluttes på møtet.
  • Beboermøte kan uansett IKKE beslutte forhold som det etter vedtekter eller Borettslagsloven tilligger generalforsamling å fatte vedtak om.
  • Av de styrende dokumenter er det BARE Estetisk enhetsplan som kan endres på beboermøte.
  • Vedtak kan fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på beboermøte. Hver andel har èn stemme, men i øvrig kan det møte flere med talerett.
  • Endringer av beslutningsmyndighet for beboermøte kan bare gjøres ved vedtak på generalforsamling.
  • Referat vil foreligge som Kunngjøring etter møtet.

Punkt nr 2. er behandling av Estetisk Enhetsplan. Det er innkommet forslag om å se på og diskutere to punkter i planen: 1. Paviljonger, og 7. Beplantning. Begge forslagene er såpass vide at vi velger å ikke definere utgangspunktet nærmere enn dette. Dessuten ønsker styret å gjøre to små endringer i formuleringer i punkt 8. Terrasse, og 11. Vinduer.

Husleie 25. juli

Vi minner om at husleien blir satt ned fra forfall 25. juli. Det gjelder spesielt de som har etablert fast trekk at de må sørge for å justere dette. Har du avtalegiro går det automatisk og du trenger ikke å endre noe i nettbanken.