Brannvernplan

NØDNUMMER BRANNVESENET: 110

KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23

FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN

accident action danger emergency

Gjør deg kjent med

 • Hvor brannvarslere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes.
 • Hvor utganger / nødutganger er.

Ved brann

 1. Varsle alle beboere i rekken, deretter alle naboer.
 2. Hjelp til med at huset blir evakuert. Hjelp barn og personer med nedsatt bevegelighet. Alle samles ved felles møteplass: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN.
 3. Lukk vinduer og dører som du passerer.
 4. Ring brannvesenet – nødnummer 110.
 5. Start slukking dersom det er mulig.
 6. Ta imot og gi orientering til brannvesenet når de kommer.

Brannrøyk er svært giftig! Dersom trappen til 1. etasje er fylt av røyk, gå til soverom i 2. etasje. Gi deg til kjenne via vindu, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Rømningsveier

 • Hoveddør
 • Verandadør
 • Vinduer
 • Ved innredet kjeller må det være rømningsvei gjennom vindu mot veranda

HUSK

 • Rømningsveier må aldri sperres
 • Det må alltid være fri adgang til trapper
 • Internveier må ikke sperres for brann- og redningskjøretøy.

Slukkeutstyr/røykvarsler i leilighetene

I alle leiligheter skal det til enhver tid være

 • Minst en fungerende røykvarsler som høres i alle rom (Linjebo har 3 stk. seriekoplede trådløse røykvarslere (Type: CLSF LM-101LB) som tilhører leiligheten.
 • 1 stk. pulverstukningsapparat

Røykvarslerne bør kontrolleres hver måned. Batteriet skiftes ut hvert år.

Pulverapparater må med jevne mellomrom snus opp ned for å fordele pulveret jevnt.

Egenkontroll av leilighetene

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Fagpersonell bør kontrollere de elektriske installasjonene og det elektriske utstyret fra tid til annen – for eksempel hvert 5. eller 10. år. Men ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen.

Sjekkliste fra Norsk Brannvernforening

Hver dag før du legger deg

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned

 • Test røykvarslere med røyk eller ved å bruke testknappen
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet (om dette finnes)

Hvert kvartal

 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett
 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på pulverapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg

Hvert halvår:

 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet. Rengjør skapet for støv/rot, siden slikt øker brannfaren.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet (om slike finnes)

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarsleren
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Generelt

 • Fakler og annen bruk av åpen ild er ikke tillatt på terrassen.
 • Søppelcontainere må ikke stilles inntil husvegger.
 • Det anbefales at det monteres jordfeilbryter i sikringsskapet dersom du ikke har det, for høyere sikkerhet mot elbranner.
 • Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner i rom hvor det er barn eller dyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Aske, søt og annet brannfarliqavfall må håndteres på en forsvarlig måte.
 • Slå av kokeplater etter bruk. Anskaff evt. tidsbryter.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Unngå løse dobbeltkontakter og andre provisoriske løsninger.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn lampene er beregnet for.
 • Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater som kaffetraktere, brødristere, hårfønere, styrkejern og lignende når de ikke er i bruk.
 • Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner eller brødbakingsmaskiner bør ikke brukes uten tilsyn.
 • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig, og bør kastes.
 • Elektrisk utstyr som brukes utendørs skal alltid kobles til jordet stikkontakt.

Brannfarlige væsker og gasser

Brannfarlig vare lagres kun i godkjente og tydelig merkede beholdere I kanner, og kun i rom med god lufting. Brannfarlige væsker inndeles i følgende fareklasser (flammepunkt eller alkoholinnhold i parantes):

Klasse A: Væsker med flammepunkt høyst + 23°C – for eksempel bensin (- 38°C), aceton (-18°C), rødsprit (96%) lynol, propan og butan.

Klasse B: Væsker med flammepunkt over + 23°C og under +55°C – for eksempel parafin(+35°C), whitesprit (+38°C), terpentin (+32°C) og rødsprit (60%).

Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over +55°C – for eksempel
diesel (+60°C).

Hver boenhet kan oppbevare følgende mengder brannfarlig vare uten å søke brannsjefen om tillatelse:
Klasse A: 5 liter brannfarlig gass og 5 liter brannfarlig væske
Klasse B: 50 liter brannfarlig væske
Klasse C: 200 liter brannfarlig væske

Følg gassvettreglene som er utarbeidet av gasselskapene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, f.eks. i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Være på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av f.eks. åpen lid, glødende sigaretter eller elektriske gnister.
 4. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelende er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring den om mulig til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparatet.
 9. Studer monterings- og bruksanvisningen nøye før apparatet taes i bruk. Spør forhandleren dersom du er i tvil.

For mer info:
http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid