27.05.2021: Generalforsamling for 2020

Referat Generalforsamling for 2020 Linjebo Borettslag 27.05.2021

 1. Konstituering.
  • Godkjenning av innkalling.
  • Godkjenning av fullmakter: 0 innkomme
  • Opprop utført og 17 husstander fremmøtt, totalt 17 stemmer.
  • Valg av møteleder:Jan Olesen
  • Valg av referent: Johanne Fossan
  • Valg av tellekorps: Harald Egeberg og Unni Kloppen
  • Valg av 2 stk. til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder
   • Tone Jondal og Trine Smestad
 2. Styrets årsrapport. Lest opp av møteleder
  • Kommentarer til årsrapporten:
   Det var ønske ra Ringvegen 15A om à få se høringssvar og annen informasjon vedr. utbygging av Ringvegen 9-11, men de var ellers fornøyd med høringssvar.
   Parkering og kjøring på grøntareal ble diskutert.
   Det gis tillatelse til Ringvegen 15A à sette opp en blomsterkasse.
   De som ønsket kan beplante der det parkeres på grøntareal
   Styret skal se på skilting, og merke gjesteparkering med husnr. (noen steder)
   Beboere oppfordres til å huske å plukke brunsnegler.

Vedtak:
Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent

 1. Årsregnskap og revisorberetning
  Det var ingen kommentarer til regnskapet.

  Vedtak:
  Årsregnskap og revisorberetning ble enstemmig godkjent.
 1. Innkomne forslag
  Ingen innkomne forslag
 2. Budsjett
  Det var ingen kommentarer til budsjettet.

  Vedtak:
  Budsjettet b e einstemmig vedtatt
 3. Valg
  Valgkomiteens innstilling til valg til styre for 2021 i Linjebo Borettslag er:
  Styret:
  Grethe Fjelly, Styremedlem, velges for to år (gjenvalg)
  Jan Olesen, Styrets leder, ikke på valg
  Terje Mjelde, Styremedlem, ikke på valg
  Varamedlemmer:
  Tone Ellen Jøndal velges for ett år (gjenvalg)
  Harald Egeberg velges for ett år (gjenvalg)
  Valgkomite:
  Eivind Nygård Nes velges for ett år (gjenvalg)
  Som benkeforslag kom Erik Fossan og han ble valgt for ett år.


Vedtak:

Valgkomiteens innstilling samt benkeforslaget ble enstemmig vedtatt.