09.05.2019: Generalforsamling for 2018

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag torsdag 9. mai 2019 kl. 18.00 i Jessheim Misjonssenter, Trondheimsvegen 56.

Saksdokumenter

2. Navneliste beboere Linjebo 09.05.2019 (legges ikke ut på nett)

Referat

1. Konstituering.

  • Godkjenning av innkalling.
  • Godkjenning av fullmakter: 1 innkommet
  • Opprop utført og 10 husstander fremmøtt, totalt 11 stemmer.
  • Valg av møteleder: Jan Olesen
  • Valg av referent: Harald Egeberg
  • Valg av tellekorps: Eivind Nygård Nes og Tone Ellen Jøndal
  • Valg av 2 stk. til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder
    o Tone Ellen Jøndal og Jarle Nordengen

2. Styrets årsrapport. Lest opp av møteleder

Kommentarer til årsrapporten:

Valgkomiteen består av Eivind Nygård Nes og Tone Ellen Jøndal, ikke May-Rita Mjelde som feilaktig ble skrevet.

Styrete redegjorde for forventede tiltak i forbindelse med støy fra jembanen: kontakt med kommuneoverlegen, støymåling, BaneNor støyekspert som kommer på befaring

Vedtak:
Årsrapporten er enstemmig godkjent

3. Årsregnskap og revisorberetning

Kommentarer til regnskapet:

Revisors beretning forelå først rett før generalforsamlingen. De som ønsker å få revisors beretning sier ifra til styret

Vedtak:
Regnskag for 2018 er enstemmig godkjent

4. Innkomne forslag

Ingen forslag

5. Budsjett

Kommentarer:

Spørsmål ang strøm i garasjen, lys som står lenge på.
Styret: Innstillinger kan gjøres på armatur, og disse er sendt ut tidligere.

Spørsmål ang. EL—biler.
Styret: Forslag blir fremmet av regjeringen om at BRL plikter å legge til rette for lading. Det er ca. 3 EL—biler i Linjebo. Styret følger med på strømforbruket i garasjene og reagerer om det skjer store forandringer. Det må monteres en egen lade-boks dersom man skal lade. Kostand er ca. 15.000 pluss arbeid. Dette dekker bileier selv, men BRL skal legge til rette for at lading kan skje.

Informasjon ang. kommunale avgifter. Ny beregningsmetode for vannforbruk i fjor gjør at vi nå betaler mer enn tidligere. Mulig å spare penger over tid på å installere vannmålere. Men dette er en kostnad som det ikke er budsjettert med i 2019. Styret vil komme med mer informasjon når det blir aktuelt, men forestiller seg at ‘en måler per rekke er det mest hensiktsmessige.

Kommentar: Store forskjeller på hushold med 1 person kontra en familie på 5.
Styret: Det er korrekt, men det vil kreve en del endringer i struktur og vedtekter om differensierte husleier skal innføres. Det vil gjelde også for andre forhold som søppel, m.m.

Spørsmål ang. finansiering av vedlikehold i Linjebo, om Linjebo har vedlikeholdsfond.
Styret: Linjebo har ikke vedlikeholdsfond. Vi har en liten reserve som hele tiden forsøkes bygget opp (bl.a. ved å drive med overskudd ifølge budsjett). Større kostnader vil måtte finansieres med å øke lånet i Handelsbanken. Derfor også pantstillelse på 40 mill, men bare lån p.t. på under 12 mill.

Spørsmål ang. utskifting av kjøkkenavløp:
Styret: Det blir nye plastrør, og det er bare det horisontale rør under vasken som skal byttes.

Vedtak:
Budsjett for 2019 er enstemmig vedtatt.

6. Valg

Valgkomiteens forslag til valg:

Styret
Jan Olesen Styrets leder ikke på valg
Terje Mjelde Styremedlem ikke på valg
Grethe Fjelly Styremedlem velges for2 år

Varamedlemmer:
Liv Flasnes velges for 1 «år
Harald Egeberg velges for 1 år

Valgkomite:
Tone Ellen Jøndal velges for 1 år
Eivind Nygård Nes velges for 1 år

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt.

Referent
H. Egeberg Jessheim, 16/5-19

Sign. underskriver Jarle Nordengen / dato 19/5-19
Sign. underskriver Tone Ellen Jøndal / dato 20/5-19

Jan Olesen 20/5-19
Sign. møteleder / dato