Kunngjøring 2022-03

Beboermøte 3. mai kl. 18.00

Styret innkaller med dette til beboermøte på fellesarealet. Det er værforbehold, og møtet vil bli utsatt om været ikke er passende. Agenda er at en andelseier ønsker å endre et punkt i Estetisk enhetsplan. Da styret ikke har myndighet til å endre eller gi dispensasjon til planen, må det avholdes et beboermøte. Forslaget gjelder punkt 1. Paviljonger, avsnitt 1, som i dag lyder:

«Det er ikke tillatt med paviljong på terrasse, og permanente paviljonger kan ikke settes opp.»

Andelseieren ønsker at dette blir endret til:

«Det er tillatt med paviljong på terrasse i sommersesongen som må taes ned på høsten. Permanente paviljonger kan ikke settes opp.»

Vedtaket vil etter reglene gjøres «med alminnelig flertall av de avgitte stemmer blant andelseiere på beboermøte. Hver andel har èn stemme, men i øvrig kan det møte flere med talerett».

For å forberede saksgangen på møtet vil styret gjøre det bekjent allerede nå at styret er sterkt imot dette forslaget. Her forklarer vi hvorfor:

I Linjebos vedtekter står det i pkt. 4.4 at Linjebo skal ha en «samlet plan» for de tiltakene som er nevnt i Estetisk enhetsplan. Denne planen ble derfor vedtatt av generalforsamlingen i 2015. Vedtaket var nærmest enstemmig og den ene stemmen imot tilhørte en beboer som nå er flyttet.

Styret mener det er en stor verdi i at Linjebo blir beholdt like unik som området er i dag, og at vi fremstår med størst mulig enhetlig utseende. Vi mener at vi må være stolte av å bo i dette unike bomiljøet, og derfor at hver enkelt også må være med på å ta vare på helheten. Hagene er ikke «våre», men faktisk fellesareal, og det betyr at beboere må ta hensyn til helhetsinntrykket. Det er også hensyn å ta til naboer, både de nære og de litt fjernere innenfor Linjebo. Det betyr å tenke på ikke bare nærmeste nabos solforhold m.v., men også det estetiske i Linjebo som helhet, slik at beboere i Linjebo finner det rent og ryddig og pent her overalt. Paviljonger på verandaen nær husveggen gir ikke et estetisk vakkert inntrykk, etter styrets mening.

Viktigst er det dog at den estetiske enhetsplanen sikrer Linjebo styringsrett over området, som er vernet på kommunalt nivå. Det at vi har en slik plan gjør at kommunen lar oss selv bestemme hva som kan gjøres av mindre endringer i borettslaget, men det er underforstått at planen ikke må bli utvannet. Hvis ikke vi selv holder en relativ streng estetisk enhet i Linjebo, er risikoen for at det vil komme strengere verning fra offentlig side større. Kommunen har ved flere anledninger uttrykt at de er fornøyd med at Linjebo har en slik plan. Det foregår mye utbygging på Jessheim og dermed også nært Linjebo, og for å kunne ha troverdighet i våre høringssvar og innvendinger mot utbygging som er ødeleggende for oss er det nyttig å kunne vise til vernevedtaket som sier at Linjebo er et kulturminne. Dette argumentet faller bort hvis vi demonstrerer at vi ikke selv ser verdien av kulturminnet ved å ikke ta vare på omgivelsene, og Linjebos argumenter vil dermed ha mindre vekt i slike høringer.

Styret vil derfor anbefale at forslaget ikke blir vedtatt.

Det er dog klart at styret er satt til å forvalte de vedtak som flertallet gjør. Det er også slik at det er beboermøtet som har den endelige avgjørelsen for innholdet i denne planen som vi ifølge vedtektene skal ha.

Det sittende styret ønsker likevel ikke å forvalte et regelverk som etter styrets oppfatning er så utvannet at det ikke har noen verdi. Dersom forslaget blir vedtatt er konsekvensen derfor at styret vil se det nødvendig å trekke seg, og overlate til andre å være de som administrerer flertallets ønsker.

Styret har etter grundige overveielser valgt å kunngjøre dette standpunkt og disse konsekvenser på forhånd av møtet, for å gi beboere riktig informasjon om konsekvensen av et vedtak. Det vil også gi valgkomiteen nok tid til å finne nye kandidater til styret før generalforsamlingen.